Constructor Index
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 AddressComponent, SuperMap.Cloud.AddressComponent.SuperMap.Cloud
 AirDeployment, SuperMap.Geometry.AirDeployment.SuperMap.Geometry
 AirRoute, SuperMap.Geometry.AirRoute.SuperMap.Geometry
 AlgoSymbol, SuperMap.Geometry.AlgoSymbol.SuperMap.Geometry
 Anchored, SuperMap.Popup.Anchored.SuperMap.Popup
 Animator, SuperMap.Animator.SuperMap
 AnimatorCanvas, SuperMap.Renderer.AnimatorCanvas.SuperMap.Renderer
 AnimatorVector, SuperMap.Layer.AnimatorVector.SuperMap.Layer
 ArcRegion, SuperMap.Geometry.ArcRegion.SuperMap.Geometry
 AreaSolarRadiationEventArgs, SuperMap.REST.AreaSolarRadiationEventArgs.SuperMap.REST
 AreaSolarRadiationParameters, SuperMap.REST.AreaSolarRadiationParameters.SuperMap.REST
 AreaSolarRadiationResult, SuperMap.REST.AreaSolarRadiationResult.SuperMap.REST
 AreaSolarRadiationService, SuperMap.REST.AreaSolarRadiationService.SuperMap.REST
 Attribution, SuperMap.Control.Attribution.SuperMap.Control
 AvoidRegion, SuperMap.Geometry.AvoidRegion.SuperMap.Geometry
B
 Baidu, SuperMap.Layer.Baidu.SuperMap.Layer
 BBOX, SuperMap.Strategy.BBOX.SuperMap.Strategy
 Bing, SuperMap.Layer.Bing.SuperMap.Layer
 BingMap, SuperMap.Layer.BingMap.SuperMap.Layer
 Bounds, SuperMap.Bounds.SuperMap
 Box, SuperMap.Handler.Box.SuperMap.Handler
 BufferAnalystEventArgs, SuperMap.REST.BufferAnalystEventArgs.SuperMap.REST
 BufferAnalystParameters, SuperMap.REST.BufferAnalystParameters.SuperMap.REST
 BufferAnalystService, SuperMap.REST.BufferAnalystService.SuperMap.REST
 BufferDistance, SuperMap.REST.BufferDistance.SuperMap.REST
 BufferSetting, SuperMap.REST.BufferSetting.SuperMap.REST
 BurstPipelineAnalystEventArgs, SuperMap.REST.BurstPipelineAnalystEventArgs.SuperMap.REST
 BurstPipelineAnalystParameters, SuperMap.REST.BurstPipelineAnalystParameters.SuperMap.REST
 BurstPipelineAnalystResult, SuperMap.REST.BurstPipelineAnalystResult.SuperMap.REST
 BurstPipelineAnalystService, SuperMap.REST.BurstPipelineAnalystService.SuperMap.REST
C
 Canvas, SuperMap.Renderer
 CanvasLayer, SuperMap.CanvasLayer.SuperMap
 ChangeTilesVersion, SuperMap.Control.ChangeTilesVersion.SuperMap.Control
 ChartFeatureInfoSpec, SuperMap.REST.ChartFeatureInfoSpec.SuperMap.REST
 ChartFeatureInfoSpecsResult, SuperMap.REST.ChartFeatureInfoSpecsResult.SuperMap.REST
 ChartFeatureInfoSpecsService, SuperMap.REST.ChartFeatureInfoSpecsService.SuperMap.REST
 ChartQueryFilterParameter, SuperMap.REST.ChartQueryFilterParameter.SuperMap.REST
 ChartQueryParameters
 ChartQueryService, SuperMap.REST.ChartQueryService.SuperMap.REST
 Circle
 Class, SuperMap
 Click, SuperMap.Handler.Click.SuperMap.Handler
 ClipParameter, SuperMap.REST.ClipParameter.SuperMap.REST
 ClosestFacilityPath, SuperMap.REST.ClosestFacilityPath.SuperMap.REST
 CloudLayer, SuperMap.Layer.CloudLayer.SuperMap.Layer
 Clover, SuperMap.Style
 Collection, SuperMap.Geometry.Collection.SuperMap.Geometry
 ColorPicker, SuperMap.Tool.ColorPicker.SuperMap.Tool
 Comparison, SuperMap.Filter.Comparison.SuperMap.Filter
 ComputeWeightMatrixEventArgs, SuperMap.REST.ComputeWeightMatrixEventArgs.SuperMap.REST
 ComputeWeightMatrixParameters, SuperMap.REST.ComputeWeightMatrixParameters.SuperMap.REST
 ComputeWeightMatrixResult, SuperMap.REST.ComputeWeightMatrixResult.SuperMap.REST
 ComputeWeightMatrixService, SuperMap.REST.ComputeWeightMatrixService.SuperMap.REST
 Control, SuperMap.Control.SuperMap
 CoordTransferEventArgs, SuperMap.REST.CoordTransferEventArgs.SuperMap.REST
 CoordTransferParameters, SuperMap.REST.CoordTransferParameters.SuperMap.REST
 CoordTransferResult, SuperMap.REST.CoordTransferParameters.SuperMap.REST
 CoordTransferService, SuperMap.REST.CoordTransferService.SuperMap.REST
 Credential, SuperMap.Credential.SuperMap
 Curve, SuperMap.Geometry.Curve.SuperMap.Geometry
D
 DatasetBufferAnalystParameters, SuperMap.REST.DatasetBufferAnalystParameters.SuperMap.REST
 DatasetBufferAnalystResult, SuperMap.REST.DatasetBufferAnalystResult.SuperMap.REST
 DatasetInfo, SuperMap.REST.DatasetInfo.SuperMap.REST
 DatasetOverlayAnalystParameters, SuperMap.REST.DatasetOverlayAnalystParameters.SuperMap.REST
 DatasetOverlayAnalystResult, SuperMap.REST.DatasetOverlayAnalystResult.SuperMap.REST
 DatasetSurfaceAnalystParameters, SuperMap.REST.DatasetSurfaceAnalystParameters.SuperMap.REST
 DatasetThiessenAnalystParameters, SuperMap.REST.DatasetThiessenAnalystParameters.SuperMap.REST
 DatasourceConnectionInfo, SuperMap.REST.DatasourceConnectionInfo.SuperMap.REST
 DefaultStyle, SuperMap.Plot.DefaultStyle.SuperMap.Plot
 DemandResult, SuperMap.REST.DemandResult.SuperMap.REST
 DensityAnalystEventArgs, SuperMap.REST.DensityAnalystEventArgs.SuperMap.REST
 DensityAnalystService, SuperMap.REST.DensityAnalystService.SuperMap.REST
 DensityKernelAnalystParameters, SuperMap.REST.DensityKernelAnalystParameters.SuperMap.REST
 DensityKernelAnalystResult, SuperMap.REST.DensityKernelAnalystResult.SuperMap.REST
 DotSymbol, SuperMap.Geometry.DotSymbol.SuperMap.Geometry
 Drag, SuperMap.Handler.Drag.SuperMap.Handler
 DragFeature, SuperMap.Control.DragFeature.SuperMap.Control
 DragPan, SuperMap.Control.DragPan.SuperMap.Control
 DrawFeature, SuperMap.Control.DrawFeature.SuperMap.Control
E
 EditFeaturesEventArgs, SuperMap.REST.EditFeaturesEventArgs.SuperMap.REST
 EditFeaturesParameters, SuperMap.REST.EditFeaturesParameters.SuperMap.REST
 EditFeaturesResult, SuperMap.REST.EditFeaturesResult.SuperMap.REST
 EditFeaturesService, SuperMap.REST.EditFeaturesService.SuperMap.REST
 Editor, SuperMap.Plot.Editor.SuperMap.Plot
 EditPoint, SuperMap.Geometry.EditPoint.SuperMap.Geometry
 EditSituationEvolutionFileEventArgs, SuperMap.REST.EditSituationEvolutionFileEventArgs.SuperMap.REST
 EditSituationEvolutionFileParameters, SuperMap.REST.EditSituationEvolutionFileParameters.SuperMap.REST
 EditSituationEvolutionFileResult, SuperMap.REST.EditSituationEvolutionFileResult.SuperMap.REST
 EditSituationEvolutionFileService, SuperMap.REST.EditSituationEvolutionFileService.SuperMap.REST
 EditSmlFileEventArgs, SuperMap.REST.EditSmlFileEventArgs.SuperMap.REST
 EditSmlFileParameters, SuperMap.REST.EditSmlFileParameters.SuperMap.REST
 EditSmlFileResult, SuperMap.REST.EditSmlFileResult.SuperMap.REST
 EditSmlFileService, SuperMap.REST.EditSmlFileService.SuperMap.REST
 Elements, SuperMap.Layer.Elements.SuperMap.Layer
 EventPane, SuperMap.Layer.EventPane.SuperMap.Layer
 Events, SuperMap.Events.SuperMap
创建一个KJBL部署对象。
创建一个KJ航线对象。
创建一个线面标号对象。
构造函数,初始化一个固定锚点的浮动弹窗。
动画管理类构造函数。
动画渲染类的构造函数 (不允许用户初始化)
创建一个矢量动画图层。
创建一个扇形区域对象。
地区太阳辐射服务事件数据类构造函数。
地区太阳辐射参数构造函数。
地区太阳辐射结果构造函数。
地区太阳辐射服务类构造函数。
创建一个避让区对象。
创建Baidu图层
创建一个新的BBOX策略。
创建Bing图层,可以浏览Bing地图 Example:
国外版Bing图层的构造函数
创建新的bounds对象。
创建一个box事件处理器。
空间分析服务事件数据类构造函数。
缓冲区分析参数基类构造函数。
缓冲区分析服务类构造函数。
缓冲区分析的缓冲距离类构造函数。
缓冲区分析通用设置类构造函数。
爆管分析服务事件数据类构造函数。
爆管分析参数类构造函数。
爆管分析服务结果类构造函数。
爆管分析服务类构造函数。
所有SuperMap iServer 6R 定义的图层类的基类。
创建ChangeTilesVersion控件,options作为参数传递直接扩展控件.如下面的例子所示:
初始化 ChartFeatureInfoSpec 类的新实例。
初始化 ChartFeatureInfoSpecsResult 类的新实例。
使用地图(特指海图)服务地址 URL 初始化 ChartFeatureInfoSpecsService 类的新实例。
初始化 ChartQueryFilterParameter 类的新实例。
初始化 ChartAttributeSpec 类的新实例。
初始化 ChartQueryParameters 类的新实例。
获取图层信息服务类构造函数。
创建一个圆形参数对象。
圆形
所有 SuperMap 类的基类。
创建一个新的点击事件handler。
裁剪参数类构造函数。
最近设施对象类构造函数。
云服务图层类。
三叶草
创建几何对象集合。
构造函数,颜色拾取器对象。
创建一个比较规则。
耗费矩阵分析服务事件数据类构造函数。
耗费矩阵分析参数类构造函数。
耗费矩阵分析服务结果类构造函数。
耗费矩阵分析服务类构造函数。
创建控件,options作为参数传递直接扩展控件.如下面的例子所示:
坐标转换服务事件类构造函数。
坐标转换参数类构造函数。
坐标转换结果类构造函数。
坐标转换服务类构造函数。
SuperMap地图服务安全验证类。
实例化曲线几何对象类。
数据集缓冲区分析参数类构造函数。
数据集缓冲区分析服务结果数据类构造函数。
数据集信息类构造函数。
数据集叠加分析参数类构造函数。
数据集叠加分析服务结果数据类构造函数。
数据集表面分析参数类构造函数.
数据集泰森多边形分析参数类构造函数。
数据源连接信息类构造函数。
构建一个图形缺省属性类。
资源供给中心类构造函数。
核密度分析服务事件数据类构造函数。
密度分析服务类构造函数。
核密度分析参数构造函数。
核密度分析结果构造函数。
创建一个点标绘对象。
构造函数,创建一个拖拽事件对象。
构造拖拽控件。
创建可通过鼠标拖拽的方式平移地图的控件。 Parameters: options - {Object} 此类与父类提供的属性。
数据集服务中添加、更新、删除事件类构造函数。
数据服务中数据集添加、修改、删除参数类构造函数。
数据集编辑结果类构造函数。
数据集编辑服务基类构造函数。
构建一个图形对象编辑类。
实例化点对象。
初始化 EditSituationEvolutionFileEventArgs 类的新实例。
初始化 EditSituationEvolutionFileParameters 类的新实例。
初始化 EditSituationEvolutionFileResult 类的新实例。
初始化 EditSituationEvolutionFileService 类的实例
初始化 EditSmlFileEventArgs 类的新实例。
初始化 EditSmlFileParameters 类的新实例。
初始化 EditSmlFileResult 类的新实例。
初始化 EditSmlFileService 类的实例
创建一个Elements layer
Create a new event pane layer
SuperMap.Events 构造函数。
Close